fbpx

Regulamin

REGULAMIN zakupów

Katarzyna Ragus. Synaptika. Akademia Pamięci i Twórczości

I  Postanowienia wstępne

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  Konsument  – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

  Produkt cyfrowy – Produkty on-line, plik mp3., plik wideo, e-book stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

  Nabywca – podmiot (osoba fizyczna lub firma), który dokonał zakupu Produkty za pośrednictwem Strony.

 2. Sklep Internetowy zwany dalej Sklepem prowadzi Katarzyna Ragus o numerze NIP: 6121557325, działalność zarejestrowana na ulicy Jaśminowej 7b, 55-093 Kiełczów
 3. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną – tj. systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów lub świadczenia usług – umożliwiającą konsumentom zapoznanie się z ofertą produktów i usług, w tym z cenami i dostępnością, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Wśród towarów i usług występują: kursy online, szkolenia, warsztaty, konsultacje szkoleniowe i inne produkty w sklepie.

Korzystanie ze Sklepu przez użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: dostępu do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, standardowych przeglądarek internetowych, posiadania aktywnego adresu e-mail,  posiadania program do otwierania plików “.pdf”, systemowych programów do odtwarzania  plików wideo i plików muzycznych

Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

II Warunki sprzedaży

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Prowadzi sprzedaż kursów online, webinarów, szkoleń, warsztatów, konsultacji szkoleniowych.
 2. Zdjęcia i opisy towarów i usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru lub usługi. Wygląd towaru na zdjęciach może różnić się nieznacznie od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia ze strony Sklepu.

III Zawarcie i warunki umowy

 1. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem strony internetowej formularz, użytkownik akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie jako warunki umowy wiążącej użytkownika i Sklep.
 2. Przed zawarciem umowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i formularza internetowego i akceptuje Politykę prywatności Sklepu oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 3. Użytkownicy korzystający z usługi prowadzenia szkoleń lub warsztatów zakupionych w Sklepie oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio-video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu szkolenia, miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania szkolenia:
  1. z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania szkolenia przez Sklep,
  2. z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,
  3. w przypadku choroby trenera.
 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Sklep powiadamia użytkowników o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w formularzu internetowym.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania szkolenia zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty. Użytkownik zachowuje prawo do przełożenia szkolenia na uzgodniony przez strony termin.
 8. W przypadku odwołania szkolenia lub zmiany terminu, użytkownik w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 9. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży usługi, szkolenia lub towaru bez podania przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza internetowego i tym samym zawarcia umowy – przy czym odstąpienie od umowy w zakresie usług szkolenia lub doradztwa może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej: katarzyna.ragus@synaptika.pl
 10. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku udziału w Szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – może przekazać bilet osobie trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 11. Przełożenie terminu szkolenia lub doradztwa jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 12. Jeżeli świadczenie usługi lub dostawy zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Sklep może przełożyć świadczenie usługi lub dostawę na inny termin.

IV Reklamacje

Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu usług i funkcjonowaniu Sklepu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.

V Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej,
  3. podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których użytkownik nie był adresatem,
  4. korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie profilu.

VI Prawa autorskie

 1. Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 4. W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu

VII Rozwiązywanie sporów

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod dresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2020
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.